TEKTONIKA IN ZNAKI NEDAVNIH PREMIKOV V JAMI PRE - OREAK

Sklop Viganti-Pre Oreak sega v pas predgorske altimetrije, za katerega so značilne obilnejše padavine in omejena toplotna nihanja. Gozdovi, ki se razprostirajo v soseščini zaselka Vigant, v pretežni meri slonijo na deležu javorja in jesena, še zlasti v različici s črnim gabrom, in po večini zavzemajo nekdaj obdelane površine: trajne pašnike ali travnike. V spodnjem delu, v bližini dostopa v Pre Oreak, začne javorjev in jesenov gozd prehajati v različico mali jesen-bukev v soteski. Celotno območje je vključeno v sklop SIC IT3320016 »Soteska Karnahta (Cornappo)« in A.R.I.A. (Območja posebnega okoljskega pomena) št. 11 »Soteska potoka Karnahte«, z izjemo vhoda v Vigant. Z upravljalskega stališča bi si konzorciji, prisotni na območju zaselka Vigant, zaslužili podporo sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, ki bi lahko vodilo obraslost v različnih razvojnih fazah, zahvaljujoč tudi različnim oblikam združevanja med zasebniki in s tem zagotavljanja dodatnega vrednotenja sistema »gozda« ter ohranjanja krajinske in okoljske kakovosti tega prostora.

Galleria ambiente e territorio Perimetrazione Forra del Cornappo Strati calcarei Mulattiera