GEOLOSKI IN PALEONTOLOKI VIDIKI OBMOCJA

Planinski masiv območja Monti della Bernadia predstavlja izredno pomembne in privlačne geološke značilnosti. Vzhodni del masiva, kjer se razprostira sklop Vigant-Pre Oreak, je v osnovi zgrajen iz dveh kamninskih enot: paleocenskega-eocenskega fliša in apnencev iz karbonatne platforme iz obdobja krede. Jama Vigant se odpira v apnence iz karbonatne platforme v bližini njihovega prehajanja v fliš in sklop se v celoti razvije v notranjosti apnencev, tako da na začetku sledi smeri skladovitosti. Zdi se, da je razvoj sklopa doživel le pičle vplive prisotnosti tektonskih premikov, četudi se vhod v jamo Pre-Oreak nahaja na manjši prelomnici. Apnenci vzhodnega dela območja Monti della Bernadia, kjer se nahaja sklop Vigant-Pre Oreak, so nastali na severnem robu furlanske karbonatne platforme v obdobju zgodnje krede in so povezani z nastankom apnencev v dolini Cellina. Fliš je v osnovi izmenjavanje bolj ali manj rahlih plasti peščenjaka in laporja ali ilovice, ki nastaja v globokih morskih bazenih na robovih območij, ki so se pojavila na površju med začetnimi fazami gorotvornega gibanja. Fliš potoka Grivó je flišna sekvenca, ki je nastala med poznim paleocenom in zgodnjim eocenom (pred 57-50 milijoni let) in dosega debelino 1500 metrov. S paleontološkega vidika se vzdolž potoka Karnahte (Cornappo) v bližini odprtine jame Pre-Oreak na površju pojavljajo črni, delno plastoviti apnenci z neprijetnim vonjem (smrdijo po ogljikovodiku), ki so nastali v morskem bazenu s slabim kroženjem in mešanjem voda s posledično anoksijo in vzpostavitvijo neugodnih pogojev za življenje, vendar ugodnih za fosilizacijo. Te plasti, katerih nastanek sega v barremij (pred 125 – 130 milijoni let), so prispevale številne fosile posebne znanstvene vrednosti. Gre predvsem za ribe, med katerimi so primerki z ovalnim telesom, ki so se hranile z nevretenčarji s trdo lupino (picnodontiformes), in majhni primerki, tesno sorodni z današnjimi sardinami in sardelami, ki pripadajo razširjeni družini sledov (clupeiformes). Relativno številni so tudi lupinarji; redkejši so odtisi meduz in rastlinskih ostankov. V okolici Viganta se na površju kaže ena od megaplasti fliša doline Grivó: na njegovi osnovi je ogromen blok apnenca belkaste barve iz obdobja krede (torej starejšega od fliša), izredno bogatega s fosili. Opaznejši in običajnejši ostanki so posebne školjke mehkužcev iz obdobja krede. Nenazadnje pa so bili v notranjosti jame Vigant najdeni ostanki kosti sesalcev, ki so naseljevali območje v času zadnje poledenitve (würmska poledenitev, pred 120.000-11.000 leti) skupaj s tistimi, ki so živeli kasneje. Še zlasti so omembe vredni jamski medved (Ursus spelaeus), rosomah (Gulo gulo), lisica (Vulpes vulpes), jazbec (Meles meles), voluhar, netopirji in drugi mali vretenčarji.

Galleria aspetti geologici e paleontologici Calcarei Ingresso grotta Flysch Bacino Giulio